http://tw.youtube.com/watch?v=wDI37NJsBuo&feature=related

逛了YouTube發現有編織同好將實際做法用影片呈現教學,

 

這對初學者是很棒的參考資料,  分享給同好們*(^o^)*~~

 


Ginie 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()